fbpx

disclaimer / Algemene Voorwaarden

Inhoud van de website
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze
site en de daarin opgenomen gegevens, kan Heart in motion PT niet instaan voor de
volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.

Heart in Motion PT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of
indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met
het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Heart in Motion PT kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor
het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en
diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige
(impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een
bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Heart in Motion
behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving door te voeren.

Beeldmateriaal
Voor al het beeldmateriaal dat is gebruikt op deze website is gebruiksrecht verkregen. Bent
u van mening dat een foto op deze website onterecht wordt gebruikt, neemt u dan contact
met ons op.

Links naar andere websites
Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Heart in Motion PT is niet
aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw
(persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en
algemene voorwaarden,indien aanwezig,van de site die u bezoekt.

14 dagen bedenktijd na aankoop
Bij aankoop van het online begeleidingsprogramma heeft u 14 dagen wettelijke bedenktijd. Na 14 dagen heeft u geen recht meer op restitutie van het aankoop bedrag.

Annuleringsrecht
Na gebruik van de video’s kunt u niet meer gebruik maken van de annuleringsrecht.

WordPress Lightbox

Pin It on Pinterest

Share This